INTRODUKTION

Introduktion till Vita Fons II

Vita Fons II är en gudomlig energi som förbättrar samspelet mellan den andliga sidan av alla varelser och den inneboende omutbara fullkomligheten (den gudomliga kärnan), vilken är basen i allt skapat. På så sätt, kan anden arbeta i fullständig harmoni med det gudomliga som det grundar sig på. Detta i sin tur låter de sex instabila nivåerna av varandet (kropp, själ och ande, hjärna, känsla och sinne) att vara och förhålla sig på ett mer naturligt sätt.

Einsteins relativitetsteori, massa/energi ekvationen, visar att energi och massa är utbytbara mot varandra. Eftersom den fysiska kroppen är utrustad med oräkneliga centra där energi konverteras till materia (som av såväl Hinduer som Västerlänningar kallas chakras), är det lätt att åstadkomma förbättringar genom att införa en synergetisk gudomlig energi till dessa virvlar av energi. Tv apparater kan kategoriseras som elektriskt material. Bröd som mat. Bilar som fortskaffningsmedel. Vita Fons II kan inte kategoriseras. Det finns ingen kategori som passar.

Med hänvisning till Dr Alex Forbes, visar hans arbete existensen av ”en princip ny för vetenskapen”. Även om dess existens var förd på tal i Kina för mer än 2500 år sedan hanterar vi här något som mänskligt sinne inte har haft att göra med förut. Så varje förutfattad mening om dess natur måste sättas åt sidan. Eftersom Vita Fons II grundar sig på en ny princip var det nödvändigt att ta fram ett nytt ord för att namnge den. Homaeobiotic var passande eftersom Homaeo betyder lika, och biotic betyder livs stödjande, och hela principen baserar sig på att stödja omständigheter inom vilket livet kan blomstra, genom att öka harmonin genom det hela – kropp, själ, ande och hjärna, känslor och sinne – så att det hela reflekterar den fulländade inre gudomliga kärna och verkar närmare det som är rätt. Den enda vägen att uppnå detta är att förbättra samspelet mellan anden och den evigt närvarande inneboende gudomliga kärnan så att alla sidor av kärnans fullkommlighet och gudomliga utstrålning tas upp av anden. Denna gudomliga energi har alltså Elizabeth Bellhouse bemästrat.

Hur kom Elizabeth över något så universellt användbart som förmågan att göra en serie säkra och enkla preparat försedda med gudomlig energi? En energi som kan anvädas inte bara av människor och djur utan också av plantor och mineraler? Hon föddes som healer. Vid två års ålder stoppade hon blodflödet när hennes far hade huggit sig i benet med en yxa. Den första healingen hon kommer ihåg var som fyraåring. Både hennes och hennes systers valpar hade ätit en dödlig dos råttgift. Elizabeth botade sin egen älskade hundvalp. Hennes systers valp som inte fick någon hjälp dog ganska snart. Som sextonåring, under en mardröm, fick hon tre upplevelser. Först: Hon såg sig själv i guds närhet. Sedan upplevde hon hur det var i början, i Edens Lustgård. Och sist kände hon den fruktansvärda sorg som lamslår naturens hjärta. Resultatet av denna trefaldiga upplevelse blev att hon bestämde sig för att göra allt hon kunde för att naturen skulle återfå sin ursprungliga glädje. Detta var 1933, långt före det blev vanligt att bekymra sig om naturens tillstånd.

Detta löfte som Elizabeth gav till Gud har styrt hennes liv sedan dess. Erfarenheter och studier visade henne att det enda sättet att lösa naturens fruktansvärda sorg och lidande var att hjälpa människan att bli allt det hon kan och skall vara. Nu tror också förgrundsfigurerna inom den nya fysiken att naturens och människan överlevnad är beroende av mänsklighetens förmåga att öka den andliga renheten och kompetensen. Ett mål hon kan uppnå genom att få tillgång till sin egen inre gudomliga kärna. Det finns ett grundläggande faktum som har med naturen att göra, och som människan har valt att överse med. Mäster Echart (1300-tals mystiker) förklarade det så här: ”Naturens avsikt är varken mat eller dryck, kläder eller bekvämlighet eller någonting annat som gud är utelämnad från. Vare sig du tycker om det eller inte, vare sig du vet det eller inte, naturen söker och jagar i hemlighet vägen till gud”. Det betyder: framför allt, naturen-hela naturen: Djur människor mineraler och plantor – längtar tillbaka till Gud och Edens lustgård.

Under mitten av 1950-talet tvingades Elizabeth att erkänna att hennes löfte till Gud hade misslyckats. I tjugotvå år hade hon gjort sitt bästa för att följa sin väg att hjälpa naturen tillbaka till glädje och fullkomlighet. Hon hade inte kommit någonstans. Hon bekänner också sin djupa längtan efter en gnista av Kristus gudomliga kärlek för att besätta och lysa upp sitt hjärta, och samtidigt be om ursäkt för sitt stora övermod. I det ögonblicket såg hon i sitt hjärta (i form av en grotta) flödande av ljus. Hon blev också upplyst om att hon skulle ta bort behovet av diagnos, det skulle vara en välsignelse för mänskligheten. Inom ett ögonblick omfördelades de kunskaper hon hade tagit till sig under de sista tjugotvå åren och hon insåg att hon hade den tekniska färdigheten för att ta bort behovet av diagnos. Så började hennes verkliga arbete.

Den första versionen av hennes arbete som blev tillgängligt blev känt som Exhultation of Flowers. Det arbetade på den psykosomatiska nivån och behövde inte någon diagnos. Tidigt på sextiotalet upptäckte hon att hon kunde hjälpa mänskligheten andligt och fick stöd av maken att i juli 1963 erbjuda Vita Florum. 1991 avslöjade sig nya möjligheter och resulterade i Vita Fons II som blev tillgängliga första gången 1993. Alla tre serierna av Elizabeth Bellhouses preparat har varit homaebiotic medan Exhultation of Flowers och Vita Florum grundade sig på hennes erfarenhet av att gå tillbaka till Edens Lustgård. Vita Fons II är baserat på hennes upplevelse av att gå fram mot ”The Holy City” där det inte finns ”mörker” i sinne och ande, ingen sorg eller lidande ej heller smärta”, (Rev.21:4) ”inga sjukdomar, inget slit och inga tårar”.

Hur fungerar nu Vita Fons II?
 Hela varelsen består av kropp, själ och ande, vilka är bundna till hjärnan, känslor och sinne. Alla sex är centrerade kring den gudomliga kärnan som skall flöda genom anden och fylla dem alla med glädjestödjande energi så att det inte bara gör att individuella system (kropp själ och ande) verkar utan krångel utan också att de band som håller ihop dem (hjärna, själ och sinne) arbetar i perfekt harmoni. Vita fons II hjälper till att uppnå detta i människor, växter eller mineraler. Den grundläggande gudomliga kärnan känner igen och stöder behovet: det vilande behovet av form och funktion inom och genom att varje sida av Hela Varelsen manifesteras. En förbättrad samverkan mellan anden och den gudomliga kärnan hjälper alltså alla sidor av helheten att bli oberoende, mer perfekt. Följaktligen samverkar allt med allt på ett bättre sätt. Det betyder att alla och var och en av hela väsendets sex instabila sidor tenderar att få tillgång till förutsättningar inom vilka sjukdom och smärta inte längre kan existera. Av detta följer att varje påtaglig fördel ökar vid bruket av Vita Fons II endast som en följd av sidoeffekten av den förbättrade samverkan mellan anden och den grundläggande gudomligheten.

Effekten som erhålles vid bruket av Vita Fons II (möjligheten av individuella aspekten av helheten att verka med ökad harmoni och att finna och framskrida längs ”stigen på vilken gud kan sökas)” är nödvändig för att återställa människans latenta andliga potential. Hon skall vara ett ”Träd av Liv”: Källan till en andlig omgivning som tillgodoser alla naturens behov. Ett medel som kan användas under alla omständigheter, som aldrig kan göra illa, som stöder varje god gärning och som kan användas till allt levande, kan samtidigt inte ha någon som helst anknytning till grymhet eller exploatering. Genom sin specella natur är Vita Fons II under alla omständigheter säker att använda. Överdosering är omöjlig. Du kan inte få för mycket av harmoni, glädje, fullkomlighet eller perfektion. Det är inte heller vanebildande, så om någon vill använda Vita Fons II regelbundet, låt det då bli en del av den dagliga rutinen. Man kan naturligtvis också använda det vid krissituationer. Men vid varje kris, vilken som helst – för att hålla kommunikationen med den gudomliga kärnan helt öppen – ja då skall bruket öka.

Vi får ofta frågan: Hur snart kan man vänta sig en förbättring? Denna fråga tycks alltid referera till de fysiska omständigheterna och ingnorerar det faktum att Vita Fons II handlar om att sätta upp förhållanden inom vilka varje del och funktion av den hela varelsen kan existera och handla i proportion till allt annat. För att kunna göra detta kan det vara nödvändigt att avlägsna smärta och illamående eftersom det hindrar andlig utveckling. Ett hinder att finna den stig som leder mot gud. Å andra sidan har smärta och illamående något att lära ut.

Takten med vilken användaren övervinner sina känslomässiga fysiska och andliga överdrifter, misstag och tillkortakommanden beror på dessa faktorer. Det beror också på anden (the relevance or irelevance) i den produkt som används, och/eller är tillhandahållen till den lidande. Dess effekt kan mycket väl vara mirakulös och öppna sinnet till möjligheter det aldrig tidigare betraktat som möjligt. Men förbättringar kan vara väldigt utdragna och till och med visa sig vara omöjliga i de individer som i grunden inte vill tillfriskna. Denna önskan kan finnas i det undermedvetna hos en del, men andra kan få stor hjälp av antingen den goda natur hos de som ser om dem, eller den sociala fördel som är tillgänglig från statliga källor. Personer som vårdar sådana människor kan mycket väl också finna att om de använder produkterna själva förbättras deras förståelse för situationen, med åtföljande förmåga att samarbeta och uthärda.

Vi började med att säga att Vita Fons II är baserad på en för vetenskapen ny princip. Detta är sant inom både österländsk och västerländsk vetenskap, men kineserna har en syn på växtmedicin som är mycket olik västerländsk ortodox syn och som i viss mån sammanfaller med homaebiotic. Den homaebiotiska synen står i motsats till den allopatiska och/eller homeopatiska synen vilka bekämpar sjukdom, smärta och missfunktion. Kineserna hänvisar till vilket ämne som helst som endast behandlar något speciellt som ”underlägset”. Ett ämne som stärker kroppsfunktionen betraktas som ”medelmåttigt”. ”Överlägset” är universalmedel som ger näring åt kroppens försvarsmekanism, det ger möjligheter att erhålla betingelser inom vilket dess funktioner kan agera utan ansträngning. (Om kroppsfunktionen är felfri håller det kroppsdelen felfri. T.ex. smälter maten lätt, läker sår, pumpar blod.) Även om ingen av dessa kategorier av (kinesisk) klassifiering kan inkludera Vita Fons II visar de existensen av ett tankesystem vilket kommer närmare vårt än vad ortodoxa västerländska gör. Med undantag för sådana ”underlägsna” ämnen som de kan använda, siktar kineserna på att åstadkomma en god balans i kroppsfunktionen och att förbättra t.ex. försvarsmekanismen i sin helhet.

Vita Fons II syftar till att förse hela varelsen med det enda den behöver för att möjliggöra för den att fungera perfekt. Principen med vilken Vita Fons II arbetar har inget gemensamt med den allopatiska principen som utgör grunden för den västerländska medicinvetenskapen. Den verkar inom områden som ligger utanför den medicinska vetenskapen: Det andliga och det gudomliga, och syftar till att förse de andliga områden som möter naturens behov att finna det spår som leder till gud. Framsynta, avancerade, moderna vetenskapsmän håller på att komma till slutsatsen att lösningen på de problem vi ser idag – kollaps av ekosystemet och megaepidemier av sjukdomar – måste vara av andlig natur och många likheter mellan upptäckterna i den nya fysiken kontra buddhismen och hinduismen har fått ansenlig publicitet. Tag i betraktande de olika förbättringar som kan uppnås vid bruket av Vita Fons II, inte bara till människans behov, utan betänk också djurens, växternas och materiens desperata behov, så är det möjligt att Vita Fons II kan utgöra en möjlig hjälp till att bidra med lösningen till våra nuvarande problem.

För mänskligt bruk av detta ämne för andlig återhämtning behöver man bara lägga på lämplig produkt på områden där andligt tillkortakommande uppstår genom chakra – dysfunktion (t.ex områden som krånglar eller orsakar värk eller obehag) och till naveln, solarplexus, hjärtat, pannan, och högst upp på huvudet (se bild). Dessa major chakras inte bara stöder omvandlingen av energi till massa, utan utövar också ett stort inflytande på ande, hjärna, känslor och sinne. Vi rekommenderar också oralt intag eftersom det på så sätt får kontakt med myriader av energicentra inne i kroppen. (Se bild) Effekten av Vita Fons II är så grundläggande att det är fördelaktigt för alla typer av liv. Det skall användas på precis samma sätt på djur som på människor men i mindre mängd /because there is secondary shortfall – man initiates all the shortfall within creation/.

För enkel applicering på växter och mineraler erbjuder vi Vita Fons II i olika former: Dusting Powder, Folar spray, Rooting Powder, Seed Dressing och Soil Conditoner. Det appliceras direkt på plantan, komposten, kristallen, etc. för att understödja det att komma närmare sitt ideala tillstånd. Vita Fons II kan inte ersätta bra föda eller motion, eller korrekt och omsorgsfull vård under sjukdom, och kan naturligtvis inte heller ersätta bra trädgårdsskötsel eller jordbruk, men använt i samverkan med organisk hushållning kan det göra vida mer än att hjälpa omvandlingen/ nedbrytningen i komposten eller öka motståndskraften hos grödor och djur.

Produkterna har inga medicinska egenskaper – vilken medicin ökar grödans avkastning och jordens fruktbarhet? Dessa produkter har endast en effekt: De bidrar med samverkan mellan den andliga sidan av hela varelsen och dess existens, och den evigt perfekta gudomliga kärnan, och är i stånd att vittna om fullkomligheten som är dess ursprung.

Detta är en översättning av en artikel på Elizabeth Bellhouse hemsida

www.vitafons.com

Se även www.elizabethbellhouse.com