VAD DU BÖR VETA 

 

Vad är SIRIUS-D-produkterna?

Framför allt är SIRIUS-D-produkter inte mediciner! SIRIUS-D ÄR ETT KOSTTILLSKOTT SOM HJÄLPER KROPPEN ATT HANTERA OCH MOTVERKA DEGENERATION/ÅLDRANDE.

Vad innehåller SIRIUS-D produkter?

Huvudingrediensen i SIRIUS-D produkter är ett naturligt vattenlösligt animaliskt protein. Beroende på produktändringar kombineras de med kanel, gurkmeja och / eller vanilj. SIRIUS-D produkter innehåller lågmolekylära (oligomera) polypeptidkedjor som innehåller alla de aminosyror som är nödvändiga för syntesen och snabb tillförsel av proteiner i människokroppen. Proteinerna i SIRIUS-D-produkterna absorberas snabbt i kroppen, vilket påskyndar återhämtningsprocesserna i kroppen. SIRIUS-D produkter är särskilt värdefulla vid extrem utmattning av kroppen till följd av allvarliga sjukdomar, kirurgiska ingrepp eller sportskador.

Vad är skillnaden mellan SIRIUS-D produkter och andra kosttillskott som rekommenderas som proteinkällor?

Det finns många olika proteinprodukter på marknaden. Alla innehåller monomera aminosyror eller olösliga proteiner. De första kan orsaka obalans i matsmältningen. De senare är hårdare och tar längre tid att smälta, vilket inte skiljer dem ifrån andra vanliga dietkällor för protein. I de flesta fall där näringstillskott behövs, bör proteintillskottet innehålla alla typer av aminosyror, och snabbt kunna absorberas av kroppen. SIRIUS-D produkter uppfyller båda kraven!

Hur tar man SIRIUS-D produkter?

SIRIUS-D säljs som pulver och kan blandas med yoghurt, juice, buljong eller någon annan lämplig vätska. Vi rekommenderar att dagsdosen uppdelas i två doser – morgon och kväll, 30 minuter före måltid. Den rekommenderade dagliga dosen anges på etiketten för varje förpackning, men du kan i varje enskilt fall kontakta en läkare, apotek eller vår representant. Det är oerhört viktigt att veta att intaget inte ska avbrytas under behandlingstiden. Ett avbrott minskar koncentrationen i kroppen och stör det önskade positiva resultatet av intaget.

Hur länge ska jag ta SIRIUS-D?

SIRIUS-D är helt naturliga produkter och deras positiva effekt uppnås genom kontinuerligt tillskott av nödvändiga aminosyror i kroppen. För att uppnå positiva resultat rekommenderar vi därför att du tar SIRIUS-D i minst tre månader, gärna följt av nödvändiga test. Efter att ha fått positiva resultat borde intaget av Sirius-D fortsätta ytterligare en tid, för att sedan trappas ned. Vid allvarligare sjukdomar eller hälsotillstånd kan intaget av SIRIUS-D fortsätta längre, med positiv effekt observerad under den femte-sjätte månadens intag. I sådana fall skulle en lämplig modifikation vara att använda SIRIUS-D Intense avsedd för uttömda kroppar. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Finns det några restriktioner för SIRIUS-D-intaget?

Produkterna innehåller inte laktos, gluten eller genetiskt modifierade organismer. Inga negativa effekter av SIRIUS-D produkter på människokroppen har rapporterats. SIRIUS-D produkter kan kombineras med alla typer av läkemedel. SIRIUS-D Intense rekommenderas för användare med känslig mage och tarm, och har utvecklats speciellt för sådana fall.

OBS: Om det finns konstaterade allergiska reaktioner på någon ingrediens i SIRIUS-D produkterna, bör du rådgöra med din läkare före användning!

Finns det några kostbehov under intaget av SIRIUS-D-produkterna?

SIRIUS-D produkter är kosttillskott, extra mat. De berikar din dagliga diet, men ersätter inte din vanliga mångsidiga diet. Det finns inga kostbegränsningar förknippade med intaget av SIRIUS-D produkter.

OBS: Om du har dietbegränsningar som föreskrivs av din läkare bör du följa dem!

Finns det någon annan viktig information om SIRIUS-D-produkterna?

Kontakta oss med eventuella frågor om SIRIUS-D-produkterna. Vid behov kan du få kontakt med tillverkaren.

TACK FÖR ATT DU HAR LÄST DENNA INFO!

Kontakt med tillverkaren i Bulgarien:

+359 2 447 2386
+359 2 447 2387
+359 8844 00001
+359 8844 00002

E-mail
info@siriusd.biz

WEB ADRESSES

www.siriusd.biz
www.siriusdbg.com

 

ENGLISH VERSION

WHAT ARE THE SIRIUS-D PRODUCTS?
Above all, SIRIUS-D products are not medications! SIRIUS-D ARE FOOD SUPPLEMENTS WHICH ASSIST THE HUMAN BODY TO DEAL WITH THE PROCESSES OF DEGENERATION.

WHAT DO SIRIUS-D PRODUCTS CONTAIN?
The main ingredient in SIRIUS-D products is a natural water-soluble animal protein. Depending on the product modifications, they are combined with cinnamon, turmeric and/or vanilla. SIRIUS-D products contain low-molecular-weight (oligomeric) polypeptide chains containing all the amino acids necessary for the synthesis and fast supply of proteins in the human body. The proteins contained in the SIRIUS-D products are quickly absorbed in the body, speeding up the recovery processes in the body. SIRIUS-D products are particularly valuable in cases of extreme exhaustion of the body as a result of serious illness, surgery or sports injuries.

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN SIRIUS-D PRODUCTS AND OTHER SUPPLEMENTS RECOMMENDED AS SOURCES OF PROTEIN?
Various products are available as sources of protein. They all contain monomeric amino acids or insoluble proteins. The first can cause imbalance in digestion. The latter are harder and slower to digest by the body, which doesn’t set them apart from any regular dietary sources of protein. In most cases where nutritional supplement is needed, the protein nutritional supplement should contain all types of amino acids, and the proteins should be quickly absorbed by the body. SIRIUS-D products meet both requirements!

HOW TO TAKE SIRIUS-D PRODUCTS?
SIRIUS-D are sold as powder and can be administered with yogurt, juice, broth or any other suitable to the user liquid. It is recommended that the daily dose be divided into two doses – morning and evening, before meals. The recommended daily dose is indicated on the label of each package, but you may further consult a medical practitioner, pharmacist or our representative in each case. It is extremely important to know that intake should not be discontinued. This reduces the concentration in the body and disturbs the desired positive result of the intake.

HOW LONG SHOULD I TAKE SIRIUS-D?
SIRIUS-D are completely natural products and their positive effect is achieved by continuous delivery of the needed amino acids into the body. Therefore, to achieve positive results, we recommend that you take SIRIUS-D for at least three months followed by the necessary tests. Upon finding positive results, the intake of Sirius-D should continue to boost regimes. In such cases, do not hesitate to contact us. In more serious diseases or health conditions, the intake of SIRIUS-D may continue longer, with positive effect observed during the fifth–sixth month of intake. In such cases, a suitable modification would be Intense, intended for exhausted bodies.

ARE THERE ANY RESTRICTIONS ON THE SIRIUS-D INTAKE?
The products do not contain lactose and gluten. They do not contain GMOs. No negative impact of SIRIUS-D products on the human body has been reported. SIRIUS-D products can be combined with all kinds of medicaments. SIRIUS-D INTENSE is recommended for users with sensitive stomach or digestive system, and has been developed especially for such cases.

Warning: in the case if established allergic reactions to any ingredient of the SIRIUS-D products, you must consult with your doctor before use!

ARE THERE ANY DIETARY REQUIREMENTS DURING THE INTAKE OF THE SIRIUS-D PRODUCTS?
SIRIUS-D products are nutritional supplements, additional food. They enrich your daily diet, but do not replace your normal diverse diet. There are no dietary restrictions associated with the intake of SIRIUS-D products.

Warning: if you have dietary restrictions prescribed by your doctor you should follow them!

IS THERE ANY OTHER IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE SIRIUS-D PRODUCTS?
You can contact the manufacturer with any questions you might have concerning the SIRIUS-D products.

Telephone contact with the manufacturer in Bulgaria:
+359 2 447 2386
+359 2 447 2387
+359 8844 00001
+359 8844 00002

E-mail
info@siriusd.biz

WEB ADRESSES

www.siriusd.biz
www.siriusdbg.com