SKAPAREN AV SIRIUS-D

Dimitrov arbetade under många år med att utveckla produkten på Akademiska  Militärsjukhuset i Sofia. En av hans högt uppsatta kollegor, kirurgen och docenten Georgij Lozanow,  uttalade sig om resultaten liksom Bulgariens mest kände plastikkirurg Dr. Nikolay P.Serdev, som sedan länge rekommenderar sina patienter att använda SIRIUS-D.

Prof. Dimitrov: ”Det finns många olika proteinprodukter på marknaden – samtliga innehåller monomera aminosyror eller olösliga proteiner. De första kan orsaka obalans i matsmältningen. De senare är hårdare och långsammare att smälta, vilket inte skiljer dem från andra vanliga  dietkällor för protein. I de flesta fall där näringstillskott behövs , bör proteintillskottet innehålla alla typer av aminosyror och snabbt kunna absorberas av kroppen. SIRIUS-D uppfyller båda kraven!”

Prof. Dimitar Dimitrov är hedrad med många bulgariska och internationella utmärkelser och hedersbetygelser. Han har över 250 upphovsrättscertifikat, är författare till över 240 vetenskapliga publikationer och innehar 15 patent.

Prof. Dimitrov är idag 82 år, har full hälsa och jobbar dagligen vidare med utveckling av nya idéer. Produkten finns idag i Europa, USA Kanada och Kina. 10.000-tals människor använder idag SIRIUS-D. Och produkten har självklart blivit populär bland alla typer av människor. Tränande och idrottande människor världen runt har upptäckt SIRIUS-D. Formulan var svår att upptäcka, men resultaten är enkla att förklara: Om man tillför kroppen en form av protein som är både komplett med alla aminosyror, och som tas upp lätt och snabbt i kroppen, ja då kan kroppen själv snabbare återhämta sig! SIRIUS-D innehåller det proteinet.

DIMITROVS TIDSLINJE

 

1935  Professor Dimitrov föddes 1935 i Sennik, Gabrovo District, Bulgarien

1959  Efter avslutad gymnasieskola åkte han till Sovjetunionen, där han år 1959 tog sin högskoleexamen med hedersbevis, med specialitet på teknik för kemiska fibrer vid Leningrad Textile Institute. Vid sin återkomst till Bulgarien 1959 började han arbeta vid Högre Institutet för kemiteknik i Sofia, Bulgarien.

1965  År 1965 åkte han ännu en gång till Sovjetunionen och slutförde 1969 sin avhandling vid Moskvas textilinstitut och arbetade där som forskare vid Institutionen för kemiska fibrer vid samma institut.

1970  År 1970 återvände han till Bulgarien och började arbeta som forskningsassistent vid Institutet för cellulosa och fortsatte som assistent, docent och professor vid Högre Institutet för kemiteknik i Sofia. Vid samma institut försvarade han avhandlingen och fick den akademiska titeln Doctor of Technical Science.

1980  År 1980 belönades han med Republiken Bulgariens högsta statliga utmärkelse – Dimitrovska Award för sina prestationer i utvecklingen av biomedicinska material med speciella ändamål. Denna utmärkelse har ingen motsvarighet till denna dag.

1985  1985 blev professor Dimitrov biträdande direktör för Institutet för specialfibrer och bioaktiva ämnen, som i samarbete med försvarsdepartementet och den högre militära medicinska akademin skapade ett antal utvecklingar, patenterade och tillämpade inom medicin över hela världen till denna dag.

1995  1995 grundade professor Dimitrov sitt företag som, med hjälp av den enorma vetenskapliga och praktiska erfarenheten hos grundaren, utvecklade produkter inom medicinområdet. En av dem är kosttillskottet Sirius-D. Efter en lång period av försöksapplikationer marknadsförs produkten, och mottager anmärkningsvärt positiv feedback från användarna.

2011 – 2015  Mellan 2011 och 2015 har ett team under ledning av professor Dimitrov arbetat med utvecklingen av Sirius-D.

2016  Sedan 2016 har den nya serien av kosttillskott under varumärket Sirius-D varit på marknaden.

I DAG  Professor Dimitrov är hedrad med många bulgariska och internationella utmärkelser och hedersbetygelser. Han har över 250 upphovsrättscertifikat, är författare till över 240 vetenskapliga publikationer och har 15 patent.

 

THE CREATOR OF SIRIUS-D

Prof. Dimitrov worked for many years to develop the product at the Academic Military Hospital in Sofia. One of his senior colleagues, the surgeon and professor Georgij Lozanow, commented on the results the same way as Bulgaria’s most famous plastic surgeon Dr. Nikolay P.Serdev did, who has long been recommended his patients to use SIRIUS-D to get faster  recovery.

Prof. Dimitrov: ”There are many different protein products on the market – all contain monomeric amino acids or insoluble proteins. The first can cause imbalance in the digestion. The latter are harder and slower to melt, which does not differentiate them from other common dietary sources for protein. In most cases where nutritional supplements are needed, the protein supplement should contain all types of amino acids and be rapidly absorbed by the body. SIRIUS-D meets both requirements! ”

Prof. Dimitrov has been honored with many Bulgarian and international awards and honors. He has over 250 copyright certificates, is author of more then 240 scientific publications and holds 15 patents.

Prof. Dimitrov is 82 years old, has full health and works on a daily basis with the development of new ideas. The products is available today in Europe, USA, Canada and China. More then 10,000 people are using SIRIUS-D today. And of course the products has become popular even among completely healthy people. Exercising and athletic people around the globe have discovered SIRIUS-D for their properties.

The formula was difficult to detect, but the results are easy to explain: ”SIRIUS-D is a form of protein that is both complete with all amino acids, and absorbed easily and quickly in the body!”


DIMITROVS TIMELINE

PROF. DIMITAR GANCHEV DIMITROV

1935  Professor Dimitrov was born in 1935 in Sennik, Gabrovo District, Bulgari

1959  After completing high school, he went to the USSR, where, in 1959, graduated his higher education with honours, specialising in Technology of Chemical Fibres at the Leningrad Textile Institute. On his return to Bulgaria in 1959, he began working at the Higher Institute of Chemical Technology in Sofia, Bulgaria.

1965  In 1965, he once again went to the USSR and in 1969 completed his dissertation at the Moscow Textile Institute and worked as a researcher at the Department of Technology of Chemical Fibres of the same institute.

1970  In 1970, he returned to Bulgaria and started working as a research associate at the Institute of Cellulose and continued as an assistant, associate professor, and professor at the Higher Institute of Chemical Technology in Sofia. At the same institute, he defended his thesis and received the academic title Doctor of Technical Science.

1980  In 1980, he was awarded with the highest state honours of the Republic of Bulgaria – Dimitrovska Award for his achievements in the development of bio-medical materials with special-purpose. This honour has no equivalent to this day.

1985  In 1985, Professor Dimitrov became a Deputy Director of the Institute for Special Fibres and Bioactive Materials, which, in cooperation with the Ministry of Defence and the Higher Military Medical Academy, created a number of developments, patented and applied in medicine worldwide to this day.

1995 In 1995, Professor Dimitrov founded his company which, using the huge scientific and practical experience of its founder, develops products in the field of medicine. One of them is the nutrition supplement Sirius-D. After a long period of experimental application, the product is marketed, receiving remarkably positive feedback from users.

2011 – 2015  Between 2011 and 2015 a team, headed by Professor Dimitrov, has been working on the development of Sirius-D, resulting in:

2016  Since 2016, the new range of nutritional supplements under the brand name Sirius-D has been on the market.

TODAY  Professor Dimitrov is honoured with many Bulgarian and international awards and honours. He has over 250 copyright certificates, is the author of over 240 scientific publications and holds 15 patents.