ANVÄNDNING/DOSERING

Startprogrammet (fulldos) med SIRIUS-D SPORT och SIRIUS-D INTENSE syftar till att ge intensiv initialtillförsel i kroppen av de nödvändiga ingredienserna i SIRIUS-D produkterna. SIRIUS-D INTENSE är speciellt framtagen för personer med känslig mage och tarm.

Dosering under startperioden: Personer med vikt 60-80kg bör ta 2 fulla matskedar (10g) morgon och kväll (4/dag totalt). Personer med vikt över 80 kg bör ta 3 fulla matskedar (15g) morgon och kväll (6/dag totalt). (Prof. Dimitrov rekommenderar 0,25g Sirius-D per kilo kroppsvikt).
Barn med vikt under 20kg bör ta 1 full matsked (5g) morgon och kväll (2/dag totalt. Blanda gärna med lite yoghurt, fruktjuice, bröd eller vatten.

Uppföljningsprogrammet (halvdos) syftar till att ge kroppen ingredienserna i SIRIUS-D under tillräckligt lång tid för att uppnå slutliga positiva resultat. Vid positiva resultat kan du efter 1-3 månader minska doseringen till hälften (profylaktisk dos = 2-3 matskedar/dag beroende på din vikt) eller fortsätta med fulldos. Vid långvariga återhämtningsperioder bör man ta fulldos i minst 5-6 månader utan avbrott. Om du är noga med att räkna och mäta rätt vid doseringen, får du optimal ekonomi vid din användning. Köp gärna en liten billig digitalvåg så att du snabbt lär dig hur mycket du ska ta på skeden. Det lönar sig snabbt!

SIRIUS-D ska tas på fastande mage, på morgonen 30-60 minuter före måltid, på kvällen 30-60 minuter efter måltid. Optimalt är att ta Sirius-D med 12 timmars mellanrum för att hålla en jämn nivå i kroppen.

Behandlingen bör fortgå i minst 3 månader utan avbrott. Det finns ingen risk för överdosering. Produkten har inga biverkningar. Kan användas barn, gravida och ammande kvinnor. Produkten orsakar inga försämringar utom vid konstaterad allergi mot proteiner eller när lågproteinkost rekommenderats av specialist. Friska ungdomar (utom aktiva idrottsmän) behöver inte denna revolutionerande ”mat” före 20 års ålder.

Minska gärna konsumtionen av proteiner och lipider under behandlingsperioden. För bästa resultat rekommenderas fettfattigt kött samt fisk och grönsaker.

Om anledningen till att du började med SIRIUS-D är helt borta efter 3 månaders fulldos behandling och 3 månaders profylaktisk behandling, kan du avsluta behandlingen eller fortsätta av generella hälsoskäl. Även helt friska människor kan ha glädje av SIRIUS-D. I de fall då våra produkter tas av kosmetiska skäl, av hälsoskäl, eller av idrottare, rekommenderar vi en start / intensiv 30-60 dagars startperiod som övergår till en uppföljningsperiod utan avbrott tills de önskade resultaten uppnås.

Innehåll: SIRIUS-D kosttillskott tillverkas av absolut naturliga matprodukter, vattenlösligt animaliskt protein (ursprung kyckling), gurkmeja och kanel. 100g SIRIUS-D innehåller:Protein-mer än 75g, Lipider-högst 10g, Kolhydrater-högst 8g. Energivärde per 100g: 360kCal/1528kJ (372kCal/1578kJ). Innehåller ej GMO, konserveringsmedel, hormoner eller andra tillsatser som skulle kunna ha negativ effekt på kroppen.

SIRIUS-D är inte ett medicinskt läkemedel utan ett kosttillskott. Informationen på denna sida utesluter inte konsultation av din läkare, föreskriven medicinsk behandling, diagnostester eller annan medicinsk behandling.

SIRIUS-D ersätter inte en varierad och balanserad diet.

Produkten har ingen effekt vid onkologiska sjukdomar, metastaser, virussjukdomar, infektioner eller influensa.

Ett gott råd!
Det viktigt att förstå att detta är en behandling som bör utföras på rätt sätt under åtminstone 3 månader. Väger du 60-80 kg behöver du ta 10g morgon och kväll = 20 g/dag. En förpackning (100g) räcker då i 5 dagar. Du behöver alltså 6 förpackningar/månad under 3 månader. När du upplever positiva resultat kan du minska dosen till hälften. Ofta efter 3 månader. Ibland behövs längre behandling, 5-6 månader, innan man märker resultat och kan minska dosen till hälften. Vi rekommenderar starkt att du börjar med att vända dig till en terapeut som arbetar med SIRIUS-D produkter. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

 

 

USE / DOSAGE 

The starter program (full dose) with SIRIUS-D SPORT and SIRIUS-D INTENSE aims to provide intensive initial supply to the body of the necessary ingredients in the SIRIUS-D products. SIRIUS INTENSE is specially designed for people with sensitive stomach and intestines.
The follow-up program (half dose) aims to give the body the ingredients of SIRIUS-D for a sufficient amount of time to achieve final positive results.
Dosage during startup period: 0.25g per kilo body weight. A full tablespoon corresponds to 5g. Mix with yoghurt, fruit juice, bread or water.
People with weight 60-80kg should take 2 full tablespoons (10g) morning and evening (4 / day total).
People weighing over 80 kg should take 3 full tablespoons (15g) morning and evening (6 / day total).
Children weighing less than 20kg should take 1 full food skate (5g) morning and evening (2 / day total.
Follow-up period: In positive results, after these 3 months you may reduce the dose to half (prophylactic dose = 2-3 tablespoons / day depending on your weight) or continue with fulldos. If you are careful to count and measure right at dosage, you get optimal economy when used. Buy a small, cheap digital wave so you can quickly learn how much you should take on your spoon. It pays off quickly!
SIRIUS-D should be taken on fasting stomach morning and evening 30-60 minutes before meal.
Treatment should be continued for at least 3 months without interruption.
In case of severe or chronic or autoimmune conditions or prolonged recovery periods after surgery, one should take full dose for at least 5-6 months without interruption.
There is no risk of overdose. The product has no side effects. Can be used for children, pregnant and nursing women. The product causes no deterioration except for detected allergy to proteins or when low protein food is recommended by a specialist. Healthy young people (except active athletes) do not need this revolutionary ”food” before the age of 20.
Please reduce the consumption of proteins and lipids during the treatment period. For best results, low fat meat and fish and vegetables are recommended.
If the reason you started with SIRIUS-D is completely gone after 3 months of treatment and 3 months of prophylactic treatment, you can terminate treatment or continue for general health reasons.
Even whole healthy people can perform and feel better with the help of SIRIUS-D. In cases where our products are taken for cosmetic reasons, for health reasons or by athletes, we recommend a start / intensive 30-60 day start period that will be switched to a follow-up period without interruption until the desired results are achieved.

SIRIUS-D is not a medical drug, it is a dietary supplement. The information on this page does not exclude the consultation of your doctor, prescribed medical treatment, diagnostic tests or other medical treatment.

SIRIUS-D does not replace a varied and balanced diet.

The product has no effect on oncological diseases, metastases, viral diseases, infections or flu.

Content: SIRIUS-D supplements are made of absolutely natural food products, water-soluble animal protein (origin of chicken), turmeric and cinnamon. 100g SIRIUS-D contains:Protein – more than 75g. Lipids – Not more than 10g. Carbohydrates – no more than 8g. Energy value per 100 g: 360 kCal / 1528 kJ (372k Cal / 1578 kJ). Does not contain GMOs, preservatives, hormones or other additives that could have a negative effect on the body.